Професионално направление 7.1. Медицина,  научна специалност "Клинична лаборатория и имунология"

Кандидат: д-р Марияна Георгиева Йорданова-Василева, дм

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина,  научна специалност "Клинична лаборатория и имунология", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на  д-р Марияна Георгиева Йорданова-Василева, дм
2. Рецензия от проф. д-р Красимира Илиева Икономова, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. Христо Стоянов Бозов, дм 
- на български  и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм  -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова, дм -
на български и английски език - вътрешен член