Професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност "Клетъчна биология"

Кандидат: гл. ас. д-р Веселина Стоянова Мерхар

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.3. Биологически науки, научна специалност "Клетъчна биология", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Веселина Стоянова Мерхар
2. Рецензия от проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. д-р Илияна Атанасова Иванова, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм  
- на български  и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн  -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Ивайло Стефанов Стефанов, двм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Катя Иванова Габровска -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев -
на български и английски език - вътрешен член