Професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 02.01.25. „Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост“

Кандидат: доц. д-р Димитър Русев Русев

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност 02.01.25. „Машини и съоръжения за химичната, нефтодобивната, газодобивната и нефтопреработващата промишленост“, обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на научните трудове на доц. д-р Димитър Русев Русев
2. Рецензия от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Генчо Стойков Попов
- на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Магдалена Събева Миткова -
на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Цветан Иванов Димитров
- на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Йовка Димчева Николова
- на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Полина Илиева Милушева-Мандаджиева -
на български и английски език - вътрешен член