Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на компютри)

Кандидат: гл. ас. д-р Деян Георгиев Мавров

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране и използване на компютри), обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Деян Георгиев Мавров
2. Рецензия от проф. д-р Мария Петкова Христова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов
- на български и английски език - външен член
4. Становище от акад. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов  
- на български  и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дн Любка Атанасова Дуковска  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Даниела Ананиева Орозова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Петър Младенов Василев -
на български и английски език - външен член