Професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност "Кинезитерапия"

Кандидат: гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление  7.4. Обществено здраве, научна специалност "Кинезитерапия", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на гл. ас. д-р Гергана Ангелова Ангелова-Попова
2. Рецензия от проф. дн Евгения Борисова Димитрова - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Руска Василева Паскалева, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм 
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от доц. д-р Силвия Иванова Филкова  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Любомира Найденова Саздова -
на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Антоанета Стефанова Грозева, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Симеон Александров Рибагин -
на български и английски език - вътрешен член