Професионално направление 7.5. Здравни грижи, научна специалност "Фармацевтична химия"

Кандидат: гл. ас.  Стефан Ванев Харков, дф

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление  7.5. Здравни грижи, научна специалност "Фармацевтична химия", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на гл. ас.  Стефан Ванев Харков, дф
2. Рецензия от проф. Александър Борисов Златков, дфн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от доц. Светлана Фоткова Георгиева, дф
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. Стефан Димитров Николов, дфн  
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. Илко Николаев Гетов, дф  -
на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от доц. Мая Боянова Георгиева, дф -
на български и английски език - външен член