Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Гастроентерология"

Кандидат: д-р Милко Божидаров Мирчев, дм

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Гастроентерология", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка (резюмета) научните трудове на д-р Милко Божидаров Мирчев, дм
2. Рецензия от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн  
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм -
на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член