Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Хирургия"

Кандидат: гл. ас. д-р Владимир Борисов Корновски, дм

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Хирургия", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка и резюмета на научните трудове на гл. ас. д-р Владимир Борисов Корновски, дм
2. Рецензия от проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Веселин Петров Петров, дм
- на български и английски език - външен член
4. Становище от проф. д-р Даниел Василев Костов, дмн  
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Таньо Манолов Кавръков, дм  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дмм -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Валентин Константинов Василев, дм -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм -
на български и английски език - вътрешен член