Професионално направление 4.5. Математика (Висша математика)

Кандидат: гл. ас. д-р Станчо Вълканов Павлов

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика (Висша математика), обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка на научните приноси на трудовете на гл. ас. д-р Станчо Вълканов Павлов
2. Рецензия от проф. дн Иван Ганчев Гарванов - на български и английски език - външен член
3. Рецензия от проф. д-р Галина Стоянова Панайотова
- на български и английски език - вътрешен член
4. Становище от чл.-кор. проф. дмн Николай Маринов Николов  
- на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дн Даниела Иванова Борисова  -
на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Николай Иванов Петров -
на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова -
на български и английски език - вътрешен член
8. Становище от доц. д-р Евгения Петрова Николова -
на български и английски език - външен член