Професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Кардиология"

Кандидати: д-р Константин Михайлов Костов, дм
                    д-р Лиляна Георгиева Мирчева, дм

Обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

Авторска справка, рецензии и становища за участници в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование  7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност "Кардиология", обявен в ДВ, бр. 45/17.06.2022 г.

1. Авторска справка (резюмета) на научните трудове на д-р Константин Михайлов Костов, дм
2. Авторска справка (резюмета) на научните трудове на д-р Лиляна Георгиева Мирчева, дм
3. Рецензия от проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Илия Димитров Попов, дм
- на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, дмн  
- на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Искрен Андреев Коцев, дмн  -
на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Ивайло Петров Въжаров, дм -
на български и английски език - външен член
8. Становище от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дм -
на български и английски език - вътрешен член
9. Становище от проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм -
на български и английски език - вътрешен член