Рецензии, становища и автореферат на тема „Приложение на високо-производителни системи за моделиране на устойчиви процеси при невронни мрежи от тип Коен-Грозберг”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Иван Димитров Торлаков
Научни ръководители:
проф. дмн дтн Гани Трендафилов Стамов
проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Иван Димитров Торлаков
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - пенсионер - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Гриша Валентинов Спасов  - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Христо Георгиев Вълчанов - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 10 март 2023 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1 и на електронна връзка 
https://meet.jit.si/PublicMeeting5