Защита на дисертационен труд на докторант Тончо Иванов Боюков по докторска програма "Компютърни системи и технологии" от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, област на висшето образование 5. Технически науки, на тема "Обобщени мрежи като инструмент за моделиране на железопътния транспорт в България".

Автореферат

Научни ръководители:

  • Проф. дмн дтн Красамир Тодоров Атанасов
  • Проф. д-р Сотир Николов Сотиров

Научно жури (Заповед УД 157Заповед УД 168, Заповед УД 210): 

  1. Доц. д-р Тодор Павлов Костадинов - вътрешен член - Становище BG/EN
  2. Доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член - Рецензия BG/EN
  3. Проф. д-р Мария Петкова Христова - ВТУ "Тодор Каблешков", гр. София - външен член - Рецензия BG/EN
  4. Чл.-кор. Проф. Стефан Тодоров Хаджитодоров - ИБФБМИ - БАН, гр. София - външен член - Становище BG/EN
  5. Проф. д-р Росен Станков Илиев - ИО "Проф. Цветан Лазаров", гр. София - външен член - Становище BG/EN

линк meet.jit.si/PublicMeetingTonchoBoukov