Защита на дисертационен труд на докторант Надежда Димова Копринкова - Нончева за получаване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството /индустрията/" от професионално направление 3.7 Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, на тема "Възможности за приложение на метода за доставка “Дропшипинг” при малките и средни предприятия".

Автореферат

Научни ръководител:

 • проф. д-р. Иван Тенев Димитров

Научно жури (Заповед УД 154; Заповед УД 166;Заповед УД 179): 

 • председател:
  1. Доц. д-р Христина Петкова Михалева
 • изготвяне на рецензия от:
  1. Проф. д-р Галина Георгиева Куртева - външен член BG/EN
  2. Доц. д-р Христина Петкова Михалева - вътрешен член BG/EN
 • изготвяне на становище от
  1. Доц. д-р Миглена Димитрова Ангелова - външен член BG/EN
  2. Доц. д-р Иванка Тодорова Банкова - външен член BG/EN
  3. Доц. д-р Кремена Георгиева Андонова - външен член BG/EN