Защита на дисертационен труд на докторант Русен Желев Гигов за получаване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството /индустрията/" от професионално направление 3.7 Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, на тема "Повишаване на конкурентоспособността на веригата на доставките на българските предприятия чрез използване на блокчейн технологията".

Автореферат

Научни ръководител:

 • проф. д-р. Иван Тенев Димитров

Научно жури (Заповед УД 153; Заповед УД 165): 

 • председател:
  1. Доц. д-р Велика Бинева Бинева
 • изготвяне на рецензия от:
  1. Проф. дин Кирил Петров Ангелов - външен член BG/EN
  2. Доц. д-р Ивайло Михайлов Михайлов - вътрешен член BG/EN
 • изготвяне на становище от
  1. Проф. д-р Ивайло Цветанов Стоянов- външен член BG/EN
  2. Доц. д-р Иванка Тодорова Банкова - външен член BG/EN
  3. Доц. д-р Велика Бинева Бинева - вътрешен член BG/EN