Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследвания върху получаване на електроди и диелектрици за суперкондензатори чрез използване на високопорести силикатни и въглеродни материали”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Димитър Василев Георгиев
Научни ръководители:
проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Димитър Русев Русев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Димитър Василев Георгиев
3. Рецензия от доц. д-р Цветан Иванов Димитров - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Йорданка Цанкова Ташева - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. д-р Мара Крумова Кандева-Иванова - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Силвия Игорова Лаврова-Попова - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Янчо Христов Христов - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 10.06.2022 г. от 13 ч. в Заседателна зала на Блок 1
Интернет връзка

Дата на публикуване на сайта 25.05.2022 г.