Рецензии, становища и автореферат на тема „Синтез, свойства и приложение на вилемитови и шпинелни керамични пигменти”, докторска програма "Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Цветалина Христова Ибрева
Научни ръководители:
проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
доц. д-р Цветан Иванов Димитров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Цветалина Христова Ибрева
3. Рецензия от проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Анна Дякова Станева - външен член
5. Становище от доц. д-р Георги Евгениев Чернев - външен член
6. Становище от доц. д-р Теменужка Николова Хараланова - външен член
7. Становище от доц. д-р Адриана Асенова Георгиева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 31.05.2022 г.
Промяна на часа и мястото на заседанието

Дата на публикуване на сайта 11.05.2022 г.