Рецензии, становища и автореферат на тема „Фактори, влияещи върху поведението на био-електрохимични системи”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Яна Йорданова Мерсинкова
Научен ръководител:
доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Яна Йорданова Мерсинкова
3. Рецензия от доц. д-р Златка Милчева Алексиева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Димова-Тодорова - външен член
7. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.04.2022 г., 13 ч., зала 214 НК

Дата на публикуване на сайта 11.04.2022 г.