Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежови модели на Data Mining техники, свързани с реални процеси”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Борис Иванов Бозвелиев
Научни ръководители:
акад. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Борис Иванов Бозвелиев
3. Рецензия от проф. дмн Даниела Иванова Борисова - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Росен Станков Илиев - външен член
5. Становище от акад. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов  - вътрешен член
6. Становище от чл.-кор. проф. дтн Георги Славчев Михов - външен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Павлов Костадинов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 08.12.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 23.11.2021 г.