Рецензии, становища и автореферат на тема „Имунофлуоресцентен анализ на стволови клетки на базата на магнитни наночастици”, докторска програма "Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Димитрина Румянова Кръстева
Научни ръководители:
доц. д-р Катя Иванова Габровска
доц. д-р Явор Луканов Иванов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Димитрина Румянова Кръстева
3. Рецензия от проф. д-р Велизар Костадинов Гочев - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов  - външен член
6. Становище от проф. д-р Красимир Георгиев Василев - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 15.10.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 30.09.2021 г.