Рецензии, становища и автореферат на тема „Икономически риск при морски инциденти за Българския черноморски туристически продукт”, докторска програма "Организация и управление на производството (индустрията)", професионално направление 3.7. Администрация и управление, област от висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, Яна Вангелова Вангелова
Научни ръководители:
проф. д-р Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
доц. д-р Златина Калудова Караджова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Яна Вангелова Вангелова
3. Рецензия от проф. д-р Галина Георгиева Куртева - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Стоян Транев Транев - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Милен Иванов Балтов - външен член
6. Становище от доц. д-р Мария Иванова Нейчева - външен член
7. Становище от доц. д-р Златина Калудова Караджова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 28.04.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 08.04.2021 г.