Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщеномрежово моделиране на невронни мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Пламена Добрева Йовчева
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Пламена Добрева Йовчева
3. Рецензия от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - външен член
5. Становище от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. Андон Димитров Лазаров - външен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.01.2021 г.

Дата на публикуване на сайта 14.01.2021 г.