Рецензии, становища и автореферат на тема „Обобщени мрежи и Data Mining”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Станислав Константинов Попов
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Станислав Константинов Попов
3. Рецензия от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
4. Рецензия от доц. д-р Олимпия Николаева Роева - външен член
5. Становище от проф. д-р Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Нора Ангелова Ангелова - външен член

Заседание на научното жури - 21.12.2020 г.

Дата на публикуване на сайта 04.12.2020 г.