Рецензии, становища и автореферат на тема „Дигитализация на културно наследство”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Радовеста Тодорова Стюърт
Научни ръководители:
Проф. д-р Радослав Димов Павлов
Проф. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Радовеста Тодорова Стюърт
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Румен Иванов Трифонов - външен член
5. Становище от проф. д-р Радослав Димов Павлов - външен член
6. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - вътрешен член

Заседание на научното жури - 30.11.2020 г. от 13 часа, зала 217 ОК

Дата на публикуване на сайта 13.11.2020 г.