Рецензии, становища и автореферат на тема „Проектиране на софтуерна система за възнаграждения на мениджъри с помощта на обобщени мрежи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Александeр Януш Кацпжик
Научни ръководители:
Чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Александeр Януш Кацпжик - на  български и английски език
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Георги Димитров Менгов - на български и английски език - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Стоян Транев Транев - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Веселина Кунчева Бурева - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 22.07.2020 г. от 13 часа, зала 222 МФ

Дата на публикуване на сайта 07.07.2020 г.