Рецензии, становища и автореферат на тема „ Концепции за изграждане на разпределени информационни системи със специално предназначение”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Екатерина Антонова Господинова-Захариева
Научни ръководители:
Проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
Доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Екатерина Антонова Господинова-Захариева
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. дн Любка Атанасова Дуковска - на български и английски език - външен член
7. Становище от проф. д-р Сотир Николов Сотиров - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 14 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.