Рецензии, становища и автореферат на тема „Получаване, охарактеризиране и приложение на полимерметални комплекси”, докторска програма "Химия на високомолекулните съединения", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Виктория Трифонова Трифонова
Научни ръководители:
проф. д-р Красимир Георгиев Василев
доц. д-р Анифе Исмаилова Ахмедова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Виктория Трифонова Трифонова
3. Рецензия от проф. д-р Ивайло Владимиров Димитров - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от проф. д-р Стойко Петров Петров - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Деница Янчева Пантелеева - на български и английски език - външен член
6. Становище от проф. д-р Севдалина Христова Турманова - на български и английски език - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Десислава Станева Грабчева - на български и английски език - външен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, заседателна зала на СО-блок 1 (стария ректорат)

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.