Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване комуникациите в специализирани системи”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Асен Петков Илиев
Научни ръководители:
проф. д-р Огнян Наков Наков
доц. д-р Станислав Денчев Симеонов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Асен Петков Илиев
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Андон Димитров Лазаров - външен член
5. Становище от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
6. Становище от проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 13 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.