Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване и моделиране на методи за прогнозиране”, докторска програма "Компютърни системи и технологии", професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област от висшето образование 5. Технически науки, Живко Михайлов Томов
Научни ръководители:
чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов
проф. д-р Сотир Николов Сотиров

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Живко Михайлов Томов
3. Рецензия от акад. Иван Петков Попчев - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Любка Атанасова Дуковска - външен член
5. Становище от чл. кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова - външен член
7. Становище от доц. д-р Станислав Денчев Симеонов - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06.03.2020 г. от 15 часа, зала 307 ОК

Дата на публикуване на сайта 18.02.2020 г.