Рецензии, становища и автореферат на тема „Нови подходи при охарактеризиране на нефт и нефтени деривати ”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Анифе Исмаил Вели
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Анифе Исмаил Вели
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
4. Рецензия от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 15:30 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.