Рецензии, становища и автореферат на тема „Изследване на конверсията на тежки нефтени фракции при процесите термичен крекинг, каталитичен крекинг и хидрокрекинг”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, маг. инж. Радослава Валентинова Николова
Научни ръководители:
проф. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на маг. инж. Радослава Валентинова Николова
3. Рецензия от проф. дн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Тодор Василев Паличев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 29.03.2019 г. от 14:00 ч., Заседателна зала Ректорат

Дата на публикуване на сайта 01.03.2019 г.