Рецензии, становища и автореферат на тема „Приложение на микробиологични горивни клетки за обезсоляване”, докторска програма "Технология за пречистване на водите", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Йовелина Минкова Димитрова
Научен ръководител:
проф. д-р Валентин Андреев Ненов

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Йовелина Минкова Димитрова
3. Рецензия от доц. д-р Ангел Тодоров Звездов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Богдан Стоянов Бонев - външен член
5. Становище от проф. дтн Димитър Янков Каменски - външен член
6. Становище от проф. д-р Валентин Андреев Ненов - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев - вътрешен член

Заседание на научното жури - 11.03.2019 г. от 11:00 ч., зала 224 НК

Дата на публикуване на сайта 22.02.2019 г.