Рецензии, становища и автореферат на тема „Корелиране и моделиране на свойствата на тежки нефтени остатъци от различен произход и на получените от тях фракции”, научна специалност „Технология на природните и синтетични горива”, шифър 02.10.23., професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Таня Тенчева Цанева
Научни ръководители:
доц. д-р Магдалена Събева Миткова
доц. дтн Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Таня Тенчева Цанева
3. Рецензия от проф. дхн Славчо Кирилов Раковски - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - външен член
5. Становище от проф. дхн Славчо Кунев Иванов - външен член
6. Становище от проф. дтн Петко Стоянов Петков - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Магдалена Събева Миткова - вътрешен член

Заседание на научното жури - 23.02.2018 г. от 14:00 ч., зала 219 ОК, ФТН