Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имуноанализи на базата на магнитни наночастици за определяне концентрацията на фосфороорганични пестициди в мляко”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Марина Янева Янева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Марина Янева Янева
3. Рецензия от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Катя Иванова Габровска - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
6. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 11:00 ч., Заседателна зала, Ректорат