Рецензии, становища и автореферат на тема „Разработване на имунофлуоресцентен микроскопски анализ на соматични клетки и неутрофили в мляко ”, научна специалност „Технология на биологично активни вещества (вкл. ензими, хормони, белтъци)", шифър 02.11.11., професионално направление 5.11. Биотехнологии, област от висшето образование 5. Технически науки, Златина Руменова Бечева
Научен ръководител:
проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Златина Руменова Бечева
3. Рецензия от проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Недялка Димова Димова - вътрешен член
5. Становище от проф. дтн Цонка Иванова Годжевъргова - вътрешен член
6. Становище от проф. д-р Катя Иванова Вълкова-Йоргова - външен член
7. Становище от доц. д-р Настя Василева Иванова - външен член

Заседание на научното жури - 16.02.2018 г. от 9:00 ч., Заседателна зала, Ректорат