Рецензии, становища и автореферат на тема „Експериментални и теоретични изследвания  на селенатни системи”, докторска програма "Неорганична химия", професионално направление 4.2. Химически науки, област от висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Денчо Иванов Михов
Научен ръководител:
доц. д-р Румяна Златинова Янкова-Аврамова

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на Денчо Иванов Михов
3. Рецензия от проф. дхн Христомир Йорданов Христов - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Светлана Димитрова Желева - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Радослав Илиев Иванов - на български и английски език - външен член
6. Становище от доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Веляна Георгиева Георгиева - на български и английски език - вътрешен член

Заседание на научното жури - 06 януари 2023 г. от 11 ч. в зала 103 на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 20.12.2022 г.