Рецензии, становища и автореферат на тема „Зависимост на действието на процесите хидрокрекинг на гудрон H-OIL и каталитичен крекинг на вакуум-газьол от свойствата на суровината и твърдостта на режима в H-OIL”, докторска програма "Технология на природните и синтетични горива", професионално направление 5.10. Химични технологии, област от висшето образование 5. Технически науки, инж. Васил Коцев Янков
Научни ръководители:
доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
ст. н. с. II ст. Дичо Стоянов Стратиев

1. Заповед за утвърждаване на научно жури
2. Автореферат на инж. Васил Коцев Янков
3. Рецензия от проф. д-р Силвия Живова Тодорова - на български и английски език - външен член
4. Рецензия от доц. д-р Тодор Василев Паличев - на български и английски език - вътрешен член
5. Становище от проф. д-р Магдалена Събева Миткова - на български и английски език - вътрешен член
6. Становище от доц. д-р Димитринка Алексиева Николова - на български и английски език - външен член
7. Становище от доц. д-р Кирил Георгиев Станулов - на български и английски език - външен член

Заседание на научното жури - 13 януари 2023 г. от 13:30 ч. в Заседателна зала на Блок 1

Дата на публикуване на сайта 21.12.2022 г.