Проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs)

В края на миналата седмица между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас бе подписан договор за изпълнение на проект „Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ” (BLUE GROWTH COLLABs) – първият стратегически проект по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 (Interreg IPA Cross-border Cooperation Bulgaria - Turkey Programme) с общ бюджет 2 855 246 Евро.
За изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас си партнира с Тракийски университет – Одрин за създаване на изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион, с инициативи за сътрудничество на научноизследователски институции в областта на опазването на околната среда, намаляване на замърсяването, устойчиво управление на водните екосистеми и ефективно използване на морските и водни ресурси. В рамките на научноизследователските центрове в Бургас и Одрин ще бъдат оборудвани и ще функционират: Лаборатория за анализ на замърсяването на водите с пластмаса, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, Лаборатория по аквакултури и биотехнологии.
Центровете ще играят ролята на научна инфраструктура за съвместна работа на учени, изследователи, местни и регионални институции в разработването на общи подходи, методологии, модели и инициативи за устойчиво използване и управление на природните ресурси. Научноизследователската дейност на центровете е комбинирана с тяхната образователна функция по отношение на включване на студенти и ученици в изследователски задачи и проекти, провеждане на информационни кампании и работа с местните общности за формиране на екологично отговорно поведение.
При изпълнението на проекта Университет „Проф. д-р Асен Златаров” и Тракийски университет си партнират с Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зеленский” – гр. Бургас и идентична гимназия в Одрин. Ученици и преподаватели от двете гимназии ще участват активно в доброволческите и информационно-образователни инициативи, предвидени по проекта като демонстрация на възможностите за ефективно партньорство между различните нива на образователните екосистеми в региона.
Договорът бе подписан от заместник-министър Деница Николова и Ректора на Университет „Проф. д.р А. Злагаров”-Бургас, проф. д-р Магдалена Миткова, по време на он-лайн церемония, на която присъстваха г-н Фарук Каймакчъ, заместник-министър на външните работи и директор по въпросите на ЕС на Република Турция, г-н Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, проф. д-р Ерхан Табакоглу – ректор на Тракийски университет – Одрин, представители на Генерална дирекция „Регионална политика” към ЕК.
„Подобен център е от изключително значение за устойчивото развитие на района на Черно море и опазването на природата“, каза в словото си заместник-министър Николова. Тя допълни, че за първи път европейски средства от трансграничната програма се насочват към академичните среди с приложение в управлението на природните ресурси в региона. „Това е и важен етап от двустранното сътрудничество и маркира стратегическите насоки, които двете ни държави предприемат за следващия програмен период, тъй като програмата след 2020 г. ще  се насочи към проекти с осезаеми резултати и засилено въздействие за целия трансграничен регион, в полза на широк кръг от заинтересовани страни”.