По инициатива на катедра „История и философия“ на 03.05.2023 г. от 12:00 ч. се проведе онлайн среща на студентите от ПН 1.3. „Педагогика на обучението по...“, ОКС „Бакалавър“, IV курс, специалност „Български език и история“, редовно обучение, „История и философия“, редовно обучение и ОКС „Магистър“, II курс, образователна програма „Иновации в обучението по история в средното училище“, широк профил, задочно обучение с потребители на кадри – г-жа Велина Александрова, заместник директор на ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас.

Осъществяването на събитието в платформата Google meet даде възможност на по-голям брой студенти, включително и на тези от задочно обучение да се включат в срещата и да се запознаят с важни теми от бъдещата им професионална реализация като учители - търсене на работа; оформяне на документи при кандидатстване за работа; видове трудова заетост; трудово възнаграждение; повишаване на квалификацията; кариерно развитие; атестиране на педагогическите специалисти. Полезността на разискваната информация бе оценена високо от студентите.