СЪОБЩЕНИЕ

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас открива процедура за кандидатстване за допълнително финансово стимулиране на научноизследователския състав, назначен на трудов договор, за авторство или съавторство на научни публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus за 2022 г., обвързано със споделяне на научни резултати в Български портал за отворена наука (BPOS).

Нормативна база:

 • Решение №733 на Министерски съвет от 21 октомври 2021 г. за одобрение на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“;
 • МС №495 от 20.07.2023 г. и Писмо от МОН с наш вх.№2015/10.08.2023 г. относно трансфер на средства по НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни списания и отворения достъп до научна информация“
 • Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас за периода 2017 – 2025 г.;
 • Вътрешни правила за регламентиране на реда за заплащане допълнително финансово стимулиране на научноизследователският състав назначен на трудов договор за авторство или съавторство на научни публикации в списания реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus.

Основни цели:

 • Да бъдат стимулирани изследователите да публикуват с по-висок интензитет в издания, които попадат в системата от квартили;
 • Насърчаване на изследователите да споделят научни резултати с отворен достъп до научна информация, създавайки условия за сътрудничество и участие в научни мрежи и проекти.

Обхват:  Статии публикувани през 2022 г.

Допустими кандидати: Изследователи от научноизследователският състав на университета, назначени на трудов договор, заемащи академични длъжности или притежаващи ОНС „доктор“.

Критерии за публикации: Разглеждат се само статии, в които има адрес на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и които са видими в BPOS със съответното ниво на достъпност.

Съдържание на подаваната от кандидатите справка:

Кандидатите представят справка (приложен е пример) за броя на научните публикации в списания, индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus за 2022 г. Справката съдържа информация за броя научни публикации, попадащи в съответния квартил, както и броя на статиите, в които частта на съавторите от съответната организация е под 10% от авторите и съответно под 1% за всяка група публикации, отнесени към съответния квартил.

 Срок, начин и място за подаване на справките от кандидатите:

Периодът за подаване на справките е 01.09. – 30.09.2023 г. Същите следва да се предоставят на хартиен носител, подписан от изследователя в кабинет 205, СО1, Ваня Манова и да бъдат изпратени в електронен вариант на следните адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пример и указания за попълване на справката:

 • Заглавие на справката – Справка за броя на научните публикации в списания, индексирани в световните бази Web of Science или Scopus за 2022 г.

Пример за попълване на справката може да изтеглите ТУК

 • Колона публикация – автори, заглавие, наименование на списание, година, том, номер, страници, квартил за 2022 г.
 • Посочва се линк на публикацията към Web of Science/Scopus и линк към BPOS.
 • Посочва се относителна част на съавторство – коефициент, отразяващ частта автори на трудов договор от университета. Например, публикация с трима автори, двама от които са на трудов договор в университета се точкуват с коефициент 0,5.
 • Колони Q1, Q2, Q3 и Q4 съдържат формулата за точките, които носи публикацията в съответния квартил (Приложение 1 от вътрешните правила).
 • Съавторство под 10% – при статии, в които частта на съавторите от университета е под 10% от авторите се прилага коригиращ коефициент 0.5.
 • Съавторство под 1% – при статии, в които частта на съавторите от университета е под 1% от авторите се прилага коригиращ коефициент 0.05.
 • Брой точки за съответната публикация и общ брой точки за всички публикации.

 

Доц. д-р Светлана Желева,

Зам.-ректор по НИД