Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас спечели финансиране за реализация на проект „Образователни партньорства в подкрепа на интеркултурното образование“. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ по конкурсна процедура 33.22. – 2023. Партньори на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ са Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ и Тракийски университет, Стара Загора.

Целта на проекта е изграждането на междууниверситетски клъстър, който да обедини усилията на специалисти от различни етапи и степени на образователната система за утвърждаване на интеркултурното образование като значима социална и личностна перспектива.

В рамките на проекта ще бъде изградена мрежа от университетски клубове, обединени в междууниверситетски клъстър; ще се проведе представително национално проучване сред учители и студенти относно нагласите и мотивацията за въвеждане на интеркултурно образование; ще бъдат разработени и приложени педагогически модели на иновативни форми на интеркултурно образование и ще бъде издаден наръчник по интеркултурно образование в електронен формат.

Проектът ще приключи с национален форум за университетски преподаватели за разширяване на междууниверситетския клъстър. Ще бъдат обхванати както университетски преподаватели, така и учители, докторанти и студенти.

В резултат от реализацията на проекта ще се изгради солидна институционална мрежа за изследване на тенденции и развиване на устойчиви дейности за утвърждаване на интеркултурното образование.