Книгата „60 години чуждоезиково обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас” (издателство „Либра Скорп, Бургас, 2023, 290 с.) е издадена с грант от университетския проект НИХ 487/2023 „Традиции и съвременни тенденции в чуждоезиковото обучение в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас” с ръководител проф. д-р Неля Иванова и е посветена на 60-годишния юбилей на университета.

     Книгата съдържа 6 глави и 3 приложения, които представят традициите, преподавателите и постиженията, целенасочената работа на много съмишленици, обединени от своя професионализъм и причастност към благородната мисия на университетското образование и преподаването на чужди езици през годините на забележителното развитие на университета.

    Катедра „Чужди езици” се сформира още през първата академична учебна 1963/64 г. в новосъздадения Химико-технологичен университет и има състав: Пенка Лиркова, преподавател по руски език, Маргот Костадинова /Минкова/ - немски език, Златко Стоянов - английски език, Виолета Пулева /Коларова/ - френски език. На основата на архивни документи екипът възстанови и описа факти от учебната,  научната и експертната дейност на катедрата, илюстриращи изграждането на чуждоезиковото обучение, неговото разширяване и модернизиране през периода 1963 – 1995 г.

    Важна част от изследването е проследяването на връзката на другите образователни институции в Бургас (Учителски институт, Медицинско училище, ИМЕ, ИМТ, ЦУРК, БСУ) с основните звена в университета при утвърждаване на съвременната му структура през периода 1995 – 2000 г. и обогатяването на чуждоезиковото обучение с преподаване на специализирани чужди езици и езикови лекционни дисциплини в педагогически, филологически, икономически, природонаучни, технически и медицински специалности, специализирано чуждоезиково обучение на преподаватели,  въвеждане на езикови практики и нови чужди езици (полски, чешки), подготовка за англоезично обучение по медицина на чуждестранни студенти.

     Най-силният период в 60-годишното развитие на чуждоезиковото обучение в университета е функционирането на Департамента по езиково обучение (ДЕО) през периода 2000 – 2021 г., обединил със създаването си езиковите катедри на бившите ВХТИ и ИМТ. ДЕО осъществява чуждоезиково обучение във всички звена на университета в  7 образователни и 3 квалификационни направления. Проследена е динамиката на общия брой реално взети часове по години и чужди езици: най-много часове по чужди езици (19 896) са преподавани през  2009/2010 г., най-голям е броят на групите, изучаващи английски език (108) през 2014/15 г., на френски (12) през 2011/12 г., на немски (50) през 2008/09 г., на руски (49) през 2011/12, на полски (5) - 2013/14, чешки (5) - 2008 -  2014 г. За учебния процес по ЧЕО са подготвени над 460 учебни програми, проведени са изпити по чужди езици на кандидат-докторанти и докторанти.

      Създадените богати традиции продължават в катедра „Чужди езици” след 2021 г., когато ДЕО е закрит. Представена е научната експертна дейност на преподавателите в катедрата днес и членството им в международни научни организации. Катедра „Чужди езици“ проведе изнесено обучение на чужди студенти по английски език и по 2 езикови лекционни дисциплини на английски език през 2022 г. и научен стаж през същата година на докторантка от Казахстан по темата на нейния дисертационен труд.

      В отделна глава са включени постиженията на нашите студенти в ЧЕО – придобиване на международни сертификати за владеене на чужд език, публикации в международни научни издания, участие в международни фестивали и конкурси с престижни награди, участие в международни поетически сборници, организирани от нашия и чужди университети.

    Вдъхновението на талантливите ни преподаватели да създават или претворяват чрез превод художествени произведения от и на чужди езици е описано в глава 6.

     Книгата съдържа 3 приложения: библиография на учебната и справочна литература за чуждоезиково обучение, разработена от преподавателите по чужди езици в университета;

библиография на научните публикации на преподавателите по чужди езици по рубрики и години, в това число списък на защитените дисертации и написани научни монографии; снимков материал от различни събития, свързани с обучението по чужди езици и преподавателите по чужди езици.