В Деня на народните будители,  в Центъра за съвременно изкуство и библиотека, зала „Конферентна“, се проведе конференцията  „Родолюбие и милосърдие – Благодетелят на Бургас“, посветена на светлия празник и “Бащата на Бургас” - Александър Георгиев Александров -Коджакафалията.

Събитието бе  организирано от община Бургас с подкрепата на Регионален исторически музей – Бургас. В него взеха участие преподава-тели, докторанти и студенти от Факултета по обществени науки - доц. д-р Николай Атанасов, гл. ас. д-р  Петър Парушев, д-р Стилиян Кунев, докто-рантите от докторска програма „Организация и управление на производ-ството: Емануила Антонова и Йоана Крумова, студентите  от специалност „История и философия“ -  Силвия Петрова  и Тодор Тодоров и др. 

На откритата маса бяха дискутирани различни въпроси за историогра-фията и истината относно миналото на Александър Коджакафалиев и делото му на будител.

В дискусията на тема: Материално и нематериално наследство на А. Г. Коджакафалията; Социалният поглед на предприемача през XIX век, обществен дълг в миналото и днес, бяха  разгледани теми, свързани с личностни характеристики на предприемача, управленски подход, стил на управление, социално-икономическо въздействие от бизнеса в регионален и глобален мащаб, взаимодействие със заинтересованите страни и др.

Участниците в Кръглата маса излязоха с набор от идеи за реализация на добри практики от социално-икономическата област.