Мобилни групи от преподаватели и студенти на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ провеждат кампания „Академично междучасие“ сред средношколци от училищата. Инициативата е част от кандидатстудентската кампания на ВУ.

Първите информационни срещи се проведоха в Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола", СУ „Епископ Константин Преславски“, ПГЧЕ „Васил Левски”, Търговска гимназия и Професионална техническа гимназия.

Средношколците проявяват голям интерес и желание да научат повече за цялостната визия на ВУ, условията за обучение, както и за извънаудиторните занимания, с които младите хора допълнително се развиват и приобщават към студентския живот. Представя им се подробна информация, относно приема и условията за кандидатстване. Обсъждат се въпроси за същността на обучителните звена в университетската структура и се разясняват съществените различия между обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Професионален Бакалавър“, както и последващото им преминаване в ОКС „Магистър“.

Интересът на учениците спрямо специалностите, към които са се насочили да продължат образованието си, е разнороден. На някои от срещите бъдещите кандидат студенти задават въпроси за специалности „Медицина“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“, „Здравен мениджмънт“, „Рехабилитатор“ и „Помощник фармацевт“. На други – питат и научават повече за специалности, „Предучилищна и начална педагогика“, „Индустриален мениджмънт“ „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“.

Мобилните групи информират и за разкритите 9 нови специалности, а именно „Киберсигурност: технологии във финансовата сфера“, „Управление на здравните грижи“, „Кинезитерапия“, „Специална педагогика“, „Специална педагогика. Ресурсен учител“, „Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище“, „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, „Туризъм и здравословно хранене“ и „Туристически бизнес и предприемачество“.

Във Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се кандидатства и за 9 защитени от МОН специалности. За тях бъдещите студенти няма да заплащат семестриална такса, защото се поема изцяло от държавата. Това са: „История и философия“, „Български език и история“, „Екология и опазване на околната среда“, „Технология на материалите и мениджмънт“, „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, „Технология на нефта и газа“, „Технология на водата“, „Химично инженерство“, „Химия“ (с допълнителна квалификация „учител по химия“).

Припомняме, че силен старт на кандидатстудентската кампания на ВУ бе даден в края на месец януари от зам.-ректора по учебна дейност проф. д-р Севдалина Турманова в зала „Аула“ на Медицински факултет. В официалната среща взеха участие ръководители на бургаски училища, зам. Кмет г-н Михаил Ненов, представители на РИО и ръководството на Университета. Представи се график на мобилните групи за провеждане в училищата на срещи със средношколците.

Кампания „Академично междучасие“ продължава с информационните срещи в ПГСАГ „Кольо Фичето“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, СУ „Епископ Константин Преславски“, АЕГ „Гео Милев“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ПГРЕ „Г. С. Раковски“, ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПГМЕЕ, НЕГ „Гьоте“, СУ „Константин Петканов“, СУ „Димчо Дебелянов“.