УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор

на

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ

 

За директори на самостоятелно научно звено могат да кандидатстват (съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 14 май 2024 г.

Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116, тел. 979 5263 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори на директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и Декларация за сътрудничество на структурите на ДС. - ТУК