УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

открива процедура за избор на директор

на

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

За директори на самостоятелно научно звено могат да кандидатстват (съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в самостоятелното научно звено.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

Краен срок за подаване на документите: 14 май 2024 г.

Документите се подават на хартиен и електронен носител в три екземпляра в БАН – Администрация, ул. 15 ноември № 1, деловодството на БАН-А, ст. 116, тел. 979 5263 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Правилата за провеждане на избори на директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография и Декларация за сътрудничество на структурите на ДС  - ТУК