В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се провежда информационна кампания с изцяло обновена визия относно възможностите на студентите да се възползват от мобилности по програма „Еразъм+“. Организатори са Дирекция „Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“ под ръководството на проф. д-р Стоянка Петкова-Георгиева. От няколко месеца, в университета, отговорният екип по програмата също е нов в лицето на ас. Златина Николова, институционален координатор и Теодора Стоянова, експерт преподавателска и студентска мобилност.

 На 9 май 2024 г. премина и втората разяснителна среща със студентите от Факултета по обществени науки. Ас. Златина Николова им презентира какво представлява програма Еразъм+ и защо младите хора да участват в нея. Тя поясни видовете студентска мобилност и времетраене на програмата, както и даде подробности относно финансовото подпомагане.

 В рамките на събитието се обсъдиха въпроси относно подбора на студенти и докторанти за изходяща мобилност по Еразъм+. Подробна информация за това, може да се открие на сайта на университета, като последвате следния линк:

https://btu.bg/index.php/bg/obucenie-m-bg/erasmus-plus-m-bg

 Еразъм+ представлява предоставяне на възможност студентите да проведат част от обучението си в партниращо висше училище или да осъществят практиката си в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента, завършваща с някоя от следните степени: образователна и квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ и образователна и научна степен „доктор“. Мобилността е необходимо да отговаря на профила на обучението на студентите и техните потребности за личностно развитие.

 Продължителността на мобилността е от минимум 2 до максимум 12 месеца (един или два семестъра) по време на всяка степен на обучение.

 За периода на своята мобилност студентите получават Еразъм+ грант: финансова помощ, целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в стандарта на живот в чужбина. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите, но е достатъчно голям. Изчислява се като месечна ставка, която се определя всяка година.

 Новата визия на информационната кампания успя да привлече вниманието на студентите. Те задаваха редица въпроси, свързани с осъществяването на контакти с чуждестранните университети. В дискусията се включиха и преподаватели, пътували по Еразъм +, които мотивираха бъдещите специалисти да не изпускат предоставената им възможност като изложиха примери от техните посещения. Екипът на Дирекция „Международно и национално сътрудничество и връзки с обществеността“ обеща съдействие при подготовката на документи като насърчи младите хора да вярват повече в себе си и да разгърнат потенциала си.