Студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистинт“ към Факултет по обществено здраве и здравни грижи с преподавател от катедра "Здравни грижи" посетиха училището в с. Трънак с цел обучение на учителския състав за първа долекарска помощ.

По време на срещата бяха обсъдени спешни състояния и травми. Демонстрирани бяха начините за превързване, имобилизация и даване на първа помощ при чуждо тяло в дихателните пътища, епелептичен гърч, клинична смърт и кардиопулмоналната ресусцитация.

Всички присъстващи извършиха тренировачни упражнения на мулажите. Учителите споделиха и обсъдиха  спешни ситуации, възникнали в практиката им и как са постъпили.