Кръгла маса на тема „Интердисциплинарните специалности – ключ за успешна реализация“ беше организирана от катедри „Техника и технологии в транспорта и машиностроенето“ (ТТТМ) и „Индустриални технологии и мениджмънт“.

На срещата се дискутира динамично променящата се икономическа среда и бързото развитие на науката, които  поставят нови изисквания пред университетското образование. Очаква се човек да сменя своята професия няколко пъти през своя активен живот и обучението в областта на техническите специалности може да разшири периметъра на придобитите компетентности.

Необходимостта от гъвкавост на инженерите и техническите специалисти за разрешаване на глобалните предизвикателства доведе до създаването на две нови специалности: „Техника и технологии в транспорта“, базираща се на взаимното допълване на компетентностите за автомобилния транспорт и преноса на горива; „Ремонт и експлоатация на автотранспортната техника“, съвкупност от знания за автомобила и умения в машиностроенето.

Доц. Бобев, ръководител на катедра ТТТМ, посочи резултатите от образованието в специалност „Техника и технологии в транспорта“ – заемане на позиции в съвременни фирми или създаване на собствен бизнес. Доц. Дюлгерова подчерта, че адаптивната форма на обучение, практиката в реална среда са дали възможност на много студенти да започнат работа още във втори курс. Доц. Димитрова, ръководител на катедра ИТМ, сподели добри практики от обучението в специалност „Индустриален мениджмънт“. Доц. Милушева, директор на Техническия колеж, даде пример за успешно прилагане на знанията от машиностроителните дисциплини за диагностиката и техническото обслужване на автомобилите. След предложение на проф. Петкова, директор на дирекция „Международно и национално сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“, преподавателите обсъдиха възможностите за обучение в областта на транспорта и преноса на горива в сродни университети с цел развитие и създаване на интердисциплинарни специалности.

През 2023 г. е проведена Кръгла маса на тема: „Обезпечаване на практическата подготовка на студентите от професионални направления транспорт, машинно и общо инженерство“.

 Допълнителна информация за бакалавърските интердисциплинарни специалности:

Техника и технологии в транспорта бак (btu.bg), Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (btu.bg), Индустриален мениджмънт (btu.bg)