Проведе се учебно производствената практика на студенти от специалностите „Биотехнологии“ и „Хранителни биотехнологии“ от Факултет по технически науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Практиката беше изпълнена под ръководството на гл. ас. д-р Галина Йорданова и ръководителят катедра доц. Явор Иванов.

Задачата на студентите беше приготвянето на кисело мляко. Студентите се запознаха с технологията на производството на киселото мляко, добрите лабораторни и производствени практики както и с анализите, които се провеждат като задължителна част от производствения процес с цел осигуряване на качеството и безопасността на продукта. Практиката се проведе в Лабораторията за анализ на храни към катедра „Биотехнология“ с помощта на интегриран лабораторен модул за получаване на млечни продукти, закупен със средства по проект от фонд „Научна инфраструктура“, Научноизследователски институт към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Модулът може да се използва в лабораторни и полу-промишлени условия, като осигурява на студентите достъп до реална работна среда.