КОНКУРС за попълване на екипа на проекта  BG 05М2ОР001-1.002-0019  „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

</p>